Rau nấm

Nấm tràm

Nấm tràm

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Nấm vị cua

Nấm vị cua

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Nấm mỡ gà

Nấm mỡ gà

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Nấm mối

Nấm mối

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Nấm đùi gà

Nấm đùi gà

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Mộc nhĩ

Mộc nhĩ

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Nấm mỡ

Nấm mỡ

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Nấm hương

Nấm hương

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Nấm kim châm

Nấm kim châm

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Nấm rơm

Nấm rơm

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Nấm sò

Nấm sò

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói


BANNER & VIDEO

Rau, Củ, Quả